Metoda equals

Czyli określanie równości obiektów. Kiedy i jak ją nadpisywać?


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 10 z rozdziału 3:

Methods Common to All Objects


W tym rozdziale serii omawiane będą wszystkie metody non-final (equals, hashCode, toString, clone, oprócz finalize - o której była już mowa w poście unikaj finalizerow i cleanerów) z klasy Object, która jest klasą bazową każdej klasy (każda klasa domyślnie rozszerza tę klasę).

Metody te mają swoje domyślne zachowania, ale najczęściej, jeśli ich potrzebujemy, to je nadpisujemy. Prawidłowa implementacja tych metod jest szczególnie ważna, bo wiele innych klas na nich polega, dlatego warto poświęcić im chwilę.

W tym wpisie zajmiemy się metodą public boolean equals(Object obj), która, jak sama nazwa wskazuje, służy do określania czy dany obiekt jest równy innemu, według określonych przez nas warunków.

Domyślnie implementacja wygląda tak:

public boolean equals(Object obj) {
  return (this == obj);
}

Czyli zwracane jest true tylko wtedy, gdy this i obj odnoszą się do tego samego obiektu (wskazują na to samo miejsce w pamięci). Inaczej mówiąc — domyślnie (kiedy nie nadpiszemy zachowania metody equals) instancja klasy jest równa tylko sobie.

Kiedy nie nadpisywać metody equals?

 • Każda instancja klasy jest unikatowa w systemie (np. Thread).
 • Logiczne porównywanie klasy nie ma sensu i jest zbędne (np. Pattern).
 • Jeśli istnieje nadklasa, która nadpisuje już equals i to zachowanie jest poprawne dla naszej klasy (np. większość implementacji Set, List czy Map dziedziczy implementację metody equals odpowiednio z AbstractSet, AbstractList i AbstractMap.
 • Kiedy klasa sama zarządza swoimi instancjami i zapewnia, że istnieje co najwyżej jedna instancja tej klasy (np. Enum należy do tej kategorii).
 • Klasa jest private lub package-private i jesteśmy pewni, że equals nie zostanie nigdy wywołane.

Jeśli chcemy być ekstremalnie ostrożni, to możemy się upewnić, że metoda equals nie zostanie nigdy wywołana (zgodnie z założeniami):

@Override
public boolean equals(Object o) {
  throw new AssertionError(); // Method is never called
}

Dzięki temu, jeśli gdzieś zostanie wywołana, to od razu zostaniemy poinformowani, że ktoś wcześniej założył, że nie powinno to mieć miejsca. Unikniemy przez to niespodziewanego zachowania klas zależnych od equals.

Częściej jednak metoda equals jest kluczowa i będziemy nadpisywać jej zachowanie.

Kiedy nadpisywać metodę equals?

 • Kiedy klasa nadaje się do logicznego porównywania, które nie polega tylko na unikatowym identyfikatorze i nie istnieje nadklasa, która już to robi w poprawny sposób.
 • Kiedy klasa reprezentuje wartość (np. klasy takie jak Integer lub String).

Również wiele klas zależy od metody equals i jej dobra implementacja jest wymagana do poprawnego funkcjonowania tych klas.

Dla przykładu jest to niezbędne, aby używać obiekty jako klucze w mapach czy dodawać je do setów.

Co equals musi spełniać?

Metoda equals dla każdej wartości x, y, z różnej od null powinna być:

 • Reflexive - czyli dla x.equals(x) musi zwrócić true.
 • Symmetric - czyli dla x.equals(y) musi zwrócić true wtedy i tylko wtedy gdy y.equals(x) zwraca true.
 • Transitive - czyli jeśli x.equals(y) zwraca true i y.equals(z) zwraca true to x.equals(z) też musi zwracać true.
 • Consistent - czyli wielokrotne wywołanie x.equals(y) bez zmiany parametrów używanych w equals zawsze konsekwentnie zwraca true lub false.
 • “Non-nullity” - czyli dla x.equals(null) musi zostać zwrócone false.

Jest to kontrakt, który metoda equals musi spełniać.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, to wszystkie klasy, które polegają na metodzie equals obiektów (np. klasy kolekcji), będą zachowywać się nieregularnie, niepoprawnie i powodować błędy, dla których może być ciężko znaleźć przyczynę.

Trzeba się też zastanowić, czy klasy, które rozszerzają inną klasę (również, gdy dodają wartość, która ma znaczenie w metodzie equals), powinny móc być równe nadklasom?

Joshua Bloch w swojej książce mówi, że tak — co jest zgodne z zasadą Liskov substitution. Ponadto mówi, że nie ma sposobu, aby rozszerzyć instancjonowalną klasę i dodać do niej wartość zachowując kontrakt equals, chyba że, chcemy zrezygnować z zalet obiektowych abstrakcji.

Z drugiej strony, przeciwne głosy idą za tym, że możemy zachować kontrakt equals używając sprawdzenia z getClass zamiast instanceof. Dla przykładu, dla prostej klasy Point będzie to wyglądać tak:

// Broken - violates Liskov substitution principle (page 43)
@Override 
public boolean equals(Object o) {
  if (o == null || o.getClass() != getClass())
    return false;
  Point p = (Point) o;
  return p.x == x && p.y == y;
}

Co skutkuje tym, że obiekty są równe tylko wtedy, gdy mają również taką samą klasę. Jednak Joshua Bloch twierdzi, że jest to nieakceptowalne, bo narusza to zasadę Liskov substitution. Uzasadnia to tym, że podtyp danego obiektu jest nadal tym obiektem (Np. ColorPoint rozszerzając Point jest nadal Point-em ) i powinien funkcjonować jak ten obiekt, jednak nie jest to możliwe w tym podejściu. Wtedy nawet klasa, która rozszerza inną klasę i nie dodaje wartości, która ma znaczenie w equals, nie będzie jej równa.

Joshua Bloch wypowiedział się na ten temat też dodatkowo poza książką tutaj, jako że jest to dosyć kontrowersyjny temat w jego książce.

Jako obejście tego problemu można zastosować Composition Over Inheritance (będzie też osobny wpis na ten temat w rozdziale 3 serii). Zamiast rozszerzać Point, dać klasie ColorPoint pole prywatne Point oraz udostępniając metodę dostępową do tego pola:

// Adds a value component without violating the equals contract
public class ColorPoint {
  private final Point point;
  private final Color color;

  public ColorPoint(int x, int y, Color color) {
    point = new Point(x, y);
    this.color = Objects.requireNonNull(color);
  }

  /**
  * Returns the point-view of this color point.
  */
  public Point asPoint() {
    return point;
  }

  @Override public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof ColorPoint))
      return false;
    ColorPoint cp = (ColorPoint) o;
    return cp.point.equals(point) && cp.color.equals(color);
  }

  ... // Remainder omitted
}

Według mnie to, czy dany obiekt powinien być równy innemu, nawet jeśli jest jego podklasą to sprawa indywidualna. Na pewno znajdą się przypadki, kiedy ColorPoint powinien móc być równy Point jak i takie, kiedy nie powinno mieć to miejsca.

Jak poprawnie zaimplementować metodę equals?

Kiedy nie mamy potrzeby definiowania jakiegoś specyficznego zachowania metody equals to najczęściej najlepiej zdać się na jej automatyczne wygenerowanie. Umożliwiają nam to IDE i bibloteki takie jak np. Lombok. Poprawność implementacji wtedy zrzucamy na IDE lub bibliotekę, przez co czasem możemy uniknąć naszych ludzkich błędów.

Nawiązując jeszcze do poprzedniego problemu, np. w InteliJ mamy do wyboru, czy podtypy klasy powinny być akceptowane w metodzie Equals czy nie.

W projekcie Lombok również jest dostępna adnotacja, dzięki której zostanie wygenerowana dla nas implementacja equals i hashCode - @EqualsAndHashCode. Obecnie Lombok łamie zasadę Liskov substitution i jest to zrobione świadomie, a tutaj można przeczytać dyskusję na ten temat.

Jeśli jednak zamierzmy samemu zadbać o implementację metody equals to można sugerować się tym przepisem:

 1. Argument powinien być zawsze typu Object.
 2. Użyj operatora == żeby sprawdzić, czy argument jest referencją do obiektu. Jeśli tak zwróć true.
 3. Użyj operatora instanceof żeby sprawdzić, czy argument jest odpowiedniego typu. Jeśli nie jest, zwróć false.
 4. Rzutuj argument na odpowiedni typ.
 5. Dla każdego znaczącego pola w tym obiekcie sprawdź, czy to pole jest równe odpowiadającemu polu w argumencie. Jeśli wszystkie pola się zgadzają, zwróć true, w przeciwnym wypadku false.
  • Dla prymitywów z wyjątkiem float i double używaj operatora == do porównywania.
  • Dla pól przechowujących referencje do obiektów wywołuj ich equals.
  • Dla pól typu float używaj metody Float.compare, a dla double używaj Double.compare.
  • Dla tablic stosuj te wskazówki dla każdego elementu. Jeśli każdy element tablicy ma znaczenie, użyj metody Arrays.equals.
  • Niektóre z pól mogą być null. Aby uniknąć NullPointerException użyj do porównywania Objects.equals(Object, Object).
  • Wydajność metody equals zależy od kolejności kolejnych sprawdzeń. Aby uzyskać najlepszą wydajność, najpierw sprawdzaj pola, które najczęściej będą się różnić i ich porównywanie jest mniej kosztowne.
  • Nie porównuj obiektów, które nie są częścią stanu logicznego obiektu.
  • Nie porównuj pól, które są pochodnymi innych (ich wynik zależy od innych pól, które już sprawdzasz).
 6. Sprawdź, czy twoja metoda equals spełnia wszystkie 5 warunków (kontrakt)

Przykład poprawnej implementacji:

// Class with a typical equals method
public final class PhoneNumber {
  private final short areaCode, prefix, lineNum;

  public PhoneNumber(int areaCode, int prefix, int lineNum) {
    this.areaCode = rangeCheck(areaCode, 999, "area code");
    this.prefix  = rangeCheck(prefix,  999, "prefix");
    this.lineNum = rangeCheck(lineNum, 9999, "line num");
  }

  private static short rangeCheck(int val, int max, String arg) {
    if (val < 0 || val > max)
      throw new IllegalArgumentException(arg + ": " + val);
    return (short) val;
  }

  @Override public boolean equals(Object o) {
    if (o == this)
      return true;
    if (!(o instanceof PhoneNumber))
      return false;
    PhoneNumber pn = (PhoneNumber)o;
    return pn.lineNum == lineNum && pn.prefix == prefix
        && pn.areaCode == areaCode;
  }
  ... // Remainder omitted
}

Nadpisując metodę equals musimy zawsze nadpisać również metodę hashCode, ale o niej w następnym wpisie.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.