Klonowanie w Javie

Interfejs Cloneable nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem


Ten wpis jest częścią serii (nowy wpis co sobotę), w której tworzę wpisy w formie notatki z wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Blosch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 13 z rozdziału 3:

Methods Common to All Objects


Interfejs Cloneable

W Javie do klonowania został stworzony interfejs Cloneable, którym oznacza się klasę, dla której ma być dozwolone klonowanie. Jednak nie jest to idealne rozwiązanie. Interfejs ten nie zawiera żadnych metod, a metoda clone w klasie Object jest protected, więc nie możemy wywołać metody clone, tylko dlatego, że klasa implementuje Cloneable.

Interfejs ten zmienia tylko zachowanie metody clone w Object - jeśli klasa implementuje Cloneable to zwracana jest kopia pole po polu obiektu, a w przeciwnym wypadku rzucany jest wyjątek CloneNotSupportedException. Jest to trochę nietypowe wykorzystanie interfejsu — zamiast mówić klientowi co klasa może zrobić, zmienia zachowanie metody nadklasy i do niczego więcej się nie przyda.

Z interfejsu to nie wynika, ale klasa implementująca interfejs Cloneable powinna dostarczyć poprawnie funkcjonująca metodę clone.

Kontrakt dla metody clone w specyfikacji jest następujący:

Creates and returns a copy of this object. The precise meaning of “copy” may depend on the class of the object. The general intent is that, for any object x, the expression

x.clone() != x

will be true, and the expression

x.clone().getClass() == x.getClass()

will be true, but these are not absolute requirements. While it is typically the case that

x.clone().equals(x)

will be true, this is not an absolute requirement.

By convention, the object returned by this method should be obtained by calling super.clone. If a class and all of its superclasses (except Object) obey this convention, it will be the case that

x.clone().getClass() == x.getClass()

By convention, the returned object should be independent of the object being cloned. To achieve this independence, it may be necessary to modify one or more fields of the object returned by super.clone before returning it.

This mechanism is vaguely similar to constructor chaining, except that it isn’t enforced: if a class’s clone method returns an instance that is not obtained by calling super.clone but by calling a constructor, the compiler won’t complain, but if a subclass of that class calls super.clone, the resulting object will have the wrong class, preventing the subclass from clone method from working properly. If a class that overrides clone is final, this convention may be safely ignored, as there are no subclasses to worry about. But if a final class has a clone method that does not invoke super.clone, there is no reason for the class to implement Cloneable, as it doesn’t rely on the behavior of Object’s clone implementation.

Czyli z grubsza — nie mamy zdefiniowanej definicji kopii ani co możemy z nią robić — wszystko zależy od nas.

W rezultacie mamy dosyć niestabilny i niebezpieczny mechanizm, który pod spodem tworzy obiekty bez wywoływania konstruktora.

Implementacja

Najpierw musimy wywołać super.clone. Dostaniemy w pełni funkcjonalną kopię obiektu. Wszystkie wartości będą identyczne jak w oryginale i co ważne — będą to referencje do tych samych obiektów. Jeśli obiekt zawiera tylko prymitywy i referencje do niemutowalnych obiektów, to w zasadzie dostaniemy to, co chcemy i nie musimy robić nic więcej niż:

// Clone method for class with no references to mutable state
@Override
public ClassWithNoMutableReferences clone() {
  try {
    return (ClassWithNoMutableReferences) super.clone();
  } catch (CloneNotSupportedException e) {
    throw new AssertionError(); // Can't happen
  }
}

Z kolei, jeśli obiekt sam w sobie jest niemutowalny, to po co nam by było klonowanie? Klasy niemutowalne z pewnością nie powinny udostępniać metody clone, bo jedynie co by to robiło, to zachęcało do zbędnego klonowania.

Wywołanie metody super.clone jest opakowane w blok try-catch, ponieważ Object deklaruje, że jego metoda clone rzuca wyjątek CloneNotSupportedException, który jest wyjątkiem typu checked. Jeśli nasz obiekt implementuje interfejs Cloneable to wiemy, że wyjątek ten nigdy nie zostanie rzucony. Ten zbędny boilerpalte wskazuje na to, że CloneNotSupportedException powinno być wyjątkiem typu unchecked, no ale tak się nie stało.

Jeśli jednak nasz obiekt ma referencje do mutowalnych obiektów, to taka prosta implementacja metody clone jest zgubna. Weźmy na przykład implementację klasy Stack ze wcześniejszych wpisów:

public class Stack {
  private Object[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
    this.elements = new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }

  public void push(Object e) {
    ensureCapacity();
    elements[size++] = e;
  }

  public Object pop() {
    if (size == 0)
      throw new EmptyStackException();
    Object result = elements[--size];
    elements[size] = null; // Eliminate obsolete reference
    return result;
  }

  // Ensure space for at least one more element.
  private void ensureCapacity() {
    if (elements.length == size)
      elements = Arrays.copyOf(elements, 2 * size + 1);
  }
}

Jeśli będziemy chcieli dać możliwość klonowania takiej klasie i w metodzie clone wywołamy tylko super.clone(), to sklonowana instancja Stack będzie miała odpowiednie pole size (bo jest to prymityw), ale tablica elements będzie referencją do tej samej tablicy co w oryginale. W rezultacie modyfikując kopię, będziemy modyfikować też oryginał.

W takiej sytuacji, aby dostać odizolowaną kopię od oryginału, musimy ręcznie wywołać metodę clone na tablicy:

// Clone method for class with references to mutable state
@Override
public Stack clone() {
  try {
    Stack result = (Stack) super.clone();
    result.elements = elements.clone();
    return result;
  } catch (CloneNotSupportedException e) {
    throw new AssertionError();
  }
}

I tak z każdym polem tego typu.

Problemem w tym rozwiązaniu jest to, że wtedy pole (w tym przypadku elements) nie może być zadeklarowane jako final.

Kolejny problem pojawia się wtedy, kiedy elementy w tablicy są mutowalne. Jeśli zmienimy stan jednego z obiektu będącego w tablicy, to zawartość obu tablic zostanie zmodyfikowana. To dlatego, że obie zawierają referencje do tych samych obiektów, a metoda clone wykonuje płytkie kopiowanie (shallow copy).

Żeby uzyskać w pełni odizolowane od siebie obiekty wraz ze wszystkimi obiektami wewnątrz, musimy wykonać głębokie kopiowanie (deep copy) - utworzyć nową tablicę i skopiować do niej wszystkie elementy listy.

Metoda clone w Object nie jest zsynchronizowana, więc w środowisku wielowątkowym będzie trzeba napisać jej zsynchronizowany odpowiednik.

Jednak czy ten mało zgrabny mechanizm klonowania jest niezbędny? Jeśli rozszerzasz klasę, która już implementuje Cloneable to tak, nie ma innego wyboru. W innym przypadku warto skorzystać z alternatywnych rozwiązań.

Copy constructor

Jest to konstruktor, który przyjmuje jako argument klasę zawierającą ten konstruktor, np.:

// Copy constructor
public Stack(Stack stack) { ... };

Copy factory

Jest to analogiczny odpowiednik konstruktora w postaci static method factory:

// Copy factory
public static Stack copy(Stack stack) { ... };

Następnie ręcznie tworzymy nowy obiekt, kopiując wszystkie pola:

public static Stack copy(Stack stack) {
  Stack copy = new Stack();
  copy.size = stack.size;
  copy.elements = stack.elements.clone();
  return copy;
}

Oba te rozwiązania mają wiele korzyści w stosunku do Cloneable/clone

 • nie polegamy na nieznanym mechanizmie tworzenia obiektów, który nie używa konstruktora i mamy pełną kontrolę nad tym procesem.
 • nie jesteśmy uzależnieni od żadnych słabo zdefiniowanych konwencji
 • nie ma konfliktu z polami final
 • nie rzucają zbędnych wyjątków
 • nie wymagają castowania
 • nie skażamy klasy i wszystkich podklas interfejsem, który jest tylko markerem

Ponadto w tych rozwiązaniach argument może być interfejsem implementowanym przez tę klasę. Na przykład implementacje kolekcji w Javie udostępniają konstruktor, który ma argument typu Collection lub Map. Są to tak zwane conversion constructors i conversion factories, które pozwalają klientowi wybrać typ kopii, zamiast wymuszać oryginalny typ. Na przykład mamy HashSet s i możemy łatwo skopiować go jako TreeSet używając new TreeSet<>(s).

Podsumowując, te dwa rozwiązania są zdecydowanie lepsze od skażania klasy interfejsem Cloneable, więc powinny być preferowanym sposobem implementowania klonowania w Javie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są tablicę, gdzie powinniśmy używać metody clone, bo jest to najszybszy sposób klonowania tablic.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.