Interfejs Comparable i Comparator

Czyli porównywanie obiektów w Javie


Ten wpis jest częścią serii, w której tworzę wpisy na podstawie wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Bloch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 14 z rozdziału 3:

Methods Common to All Objects


Do porównywania obiektów w Javie służy metoda compareTo. W przeciwieństwie do innych metod w tym rozdziale serii nie jest zadeklarowana w Object. Jest to osobna metoda zdefiniowana w interfejsie Comparable.

Comparable

public interface Comparable<T> {
  int compareTo(T t);
}

Poza sprawdzaniem równości obiektów, tak jak w metodzie equals, oferuje jeszcze określanie, czy jest mniejszy lub większy niż inny obiekt. Implementując interfejs Comparable określamy domyślny porządek (ang. natural ordering) klasy, według którego m.in będzie układana w kolekcjach i na którym polega wiele algorytmów w Javie.

Aby posortować tablicę obiektów, które implementują Comparable, wystarczy wywołać:

Arrays.sort(a);

Podobnie łatwo można wykonać sortowanie kolekcji, wyciągnąć z nich skrajne wartości czy używać takich obiektów w automatycznie sortujących się kolekcjach.

Dla przykładu, polegając na tym, że String implementuje interfejs Comparable:

List<String> strings = Arrays.asList("Foo", "Bar", "Andy", "Shop");

Collections.max(strings);//Shop

Collections.min(strings);//Andy

Collections.sort(words);//Collection for binary search needs to be sorted
//[Andy, Bar, Foo, Shop]
Collections.binarySearch(words, "Foo");//2

Możemy też łatwo stworzyć zbiór posortowanych automatycznie wyrazów z wyeliminowanymi duplikatami, używając TreeSet:

Set<String> alphabeticalWordList = new TreeSet<>(strings);
//[Andy, Bar, Foo, Shop]

Jeśli dodamy jakikolwiek string do tej kolekcji, to automatycznie zajmie swoje miejsce w alfabetycznym porządku.

Jak widać dzięki zaimplementowaniu Comparable, pozwalamy naszej klasie współdziałać z wieloma generycznymi algorytmami i kolekcjami, które polegają na tym interfejsie. Dostajemy wiele możliwości z małym nakładem pracy.

Wszystkie klasy reprezentujące wartości i enumy w Javie implementują ten interfejs.

Specyfikacja metody compareTo jest następująca:

Compares this object with the specified object for order. Returns a negative integer, zero, or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object. Throws ClassCastException if the specified object’s type prevents it from being compared to this object.

In the following description, the notation sgn(expression) designates the mathematical signum function, which is defined to return -1, 0, or 1, according to whether the value of expression is negative, zero, or positive.

 • The implementor must ensure that sgn(x.compareTo(y)) == -sgn(y. compareTo(x)) for all x and y. (This implies that x.compareTo(y) must throw an exception if and only if y.compareTo(x) throws an exception.)
 • The implementor must also ensure that the relation is transitive: (x. compareTo(y) > 0 && y.compareTo(z) > 0) implies x.compareTo(z) > 0.
 • Finally, the implementor must ensure that x.compareTo(y) == 0 implies that sgn(x.compareTo(z)) == sgn(y.compareTo(z)), for all z.
 • It is strongly recommended, but not required, that (x.compareTo(y) == 0) == (x.equals(y)). Generally speaking, any class that implements the Comparable interface and violates this condition should clearly indicate this fact. The recommended language is “Note: This class has a natural ordering that is inconsistent with equals.”

Może się to wydawać skomplikowane, jednak wcale takie nie jest. W przeciwieństwie do metody equals, compareTo nie musi działać między różnymi typami. Jeśli jest taka sytuacja, to może spokojnie rzucić ClassCastException. I zazwyczaj tak jest. Jednak jest dozwolone porównywanie międzyklasowe, które zazwyczaj jest zdefiniowane w interfejsie, który implementują klasy porównywane.

W skrócie specyfikacja mówi:

 • Jeśli pierwszy jest mniejszy od drugiego, to drugi musi być większy od pierwszego i na odwrót.
 • Jeśli pierwszy obiekt jest równy drugiemu, to drugi musi być równy pierwszemu.
 • Jeśli pierwszy obiekt jest większy niż drugi i drugi jest większy niż trzeci, to pierwszy musi być większy niż trzeci.
 • Wszystkie obiekty, które przy porównywaniu są równe, muszą zwrócić ten sam rezultat, kiedy są porównywane z jakimkolwiek innym obiektem.

Ostatni warunek w specyfikacji compareTo jest raczej sugestią niż wymaganiem. Mówi, że test na równość obiektów powinien zwracać taki sam wynik jak metoda equals. Wtedy mówimy, że compareTo jest spójne z equals, a jeśli jest inaczej — niespójne.

Dla przykładu metoda compareTo w klasie BigDecimal jest niespójna z equals. Jeśli stworzymy pusty HashSet i dodamy do niego new BigDecimal("1.0") i new BigDecimal("1.00"), to w secie znajdą się obydwa. Dzieje się tak, gdyż obie instancje BigDecimal nie są równe, jeśli sprawdzamy je za pomocą equals. Z kolei, jeśli powtórzymy to samo dla TreeSet, który polega na compareTo, to wtedy będziemy mieć tylko jedną wartość, bo według compareTo są równe. Dlatego compareTo jest niespójne z equals w tym przypadku.

Sprawdzając równość obiektów, mamy ten sam problem, co w przypadku equals, który omówiłem w poście na temat tej metody. Tutaj możemy zastosować to samo obejście, stosując zasadę composition over inheritance.

Tak samo jak zła implementacja hashCode lub jej brak może popsuć klasy, które zależą od hashowania, tak samo niepoprawna implementacja compareTo może spowodować nieprawidłowe działanie klas, które polegają na porównywaniu obiektów. Należą do tego m.in. kolekcje TreeSet, TreeMap i klasy utillity Collections i Arrays, które zawierają algorytmy sortowania i wyszukiwania.

W przeciwieństwie do equals w metodzie compareTo nie musimy sprawdzać typów ani castować, a to dlatego, że interfejs Comparable jest parametryzowany.

Porównując prymitywy, powinniśmy używać do tego metody compare z ich wrapperów, np. Double.compare, Float.compare czy Integer.compare.

Jeśli porównujemy kilka znaczących pól, oczywiście powinniśmy zacząć od najbardziej znaczącego. Jeśli wynik jest różny od zera, wystarczy zwrócić wynik pierwszego porównania. Np. dla klasy PhoneNumber z poprzednich wpisów mogłaby wyglądać tak:

// Multiple-field Comparable with primitive fields
public int compareTo(PhoneNumber pn) {
  int result = Short.compare(areaCode, pn.areaCode);
    if (result == 0) {
      result = Short.compare(prefix, pn.prefix);
      if (result == 0)
        result = Short.compare(lineNum, pn.lineNum);
    }
  return result;
}

Porównując pola z referencjami do obiektów, wywołujemy rekursywnie compareTo tych obiektów, a jeśli nie implementują Comparable lub chcemy użyć niestandardowego porównywania, to możemy użyć klasy Comparator.

Comparator

Możemy napisać swój własny lub wykorzystać już istniejące. Np. klasa String ma Comparator, który ignoruje wielkość liter:

String.CASE_INSENSITIVE_ORDER.compare(s1, s2);

Od Javy 8, interfejs Comparator dostał zestaw metod, które umożliwiają jego płynne tworzenie. Jest to dużo bardziej zwięzłe rozwiązanie. Używając do tego statycznych importów, dostajemy całkiem przejrzysty kod. Odpowiednik powyższej metody compareTo z wykorzystanie comparatora wygląda tak:

// Comparable with comparator construction methods
private static final Comparator<PhoneNumber> COMPARATOR =
  comparingInt((PhoneNumber pn) -> pn.areaCode)
    .thenComparingInt(pn -> pn.prefix)
    .thenComparingInt(pn -> pn.lineNum);

public int compareTo(PhoneNumber pn) {
  return COMPARATOR.compare(this, pn);
}

Ta implementacja tworzy komparator w czasie inicjalizacji klasy. Pierwsza statyczna metoda comparingInt przyjmuje lambde, która wyciąga areaCode (klucz) i zwraca Comparator<PhoneNumber>, który porządkuje numery według ich areaCode.

Oczywiście metoda compareTo zachowuje się identycznie jak w wariancie napisanym ręcznie. Jeśli dwa numery mają taki sam areaCode, to dopiero wtedy kolejne porównania z thenComparingInt zostaną wywołane.

Warto zwrócić uwagę, że pierwsza lambda określa typ parametru (PhoneNumber pn), bo w takiej sytuacji inferencja typów w Javie nie jest na tyle inteligenta, żeby to wywnioskować, więc musimy jej z tym pomóc.

Jeśli klasa udostępnia gettery do pól, to można użyć referencji do nich, co jest nieco bardziej czytelnym rozwiązaniem:

private static final Comparator<PhoneNumber> COMPARATOR =
    comparingInt(PhoneNumber::getAreaCode)
    .thenComparingInt(PhoneNumber::getPrefix)
    .thenComparingInt(PhoneNumber::getLineNum);

Analogiczne metody do comparingInt znajdziemy dla innych prymitywów jak long i double. Wersje dla int mogą zostać użyte dla mniejszych typów danych jak short - tak jak w przykładzie z PhoneNumber. I podobnie, wersja dla double może być użyta dla float.

Dla obiektów mamy odpowiadającą statyczną metodę comparing, która ma dwa warianty:

 • Podajemy tylko klucz i używany jest jego domyślny porządek (ang. natural ordering).
 • Podajemy zarówno klucz, jak i komparator, który będzie używany na tym kluczu.

I trzy warianty dla thenComparing:

 • Podajemy tylko komparator, który określa drugorzędną kolejność.
 • Podajemy kolejny klucz i używamy jego domyślnego porządek (ang. natural ordering).
 • Podajemy zarówno kolejny klucz, jak i komparator, który będzie używany na tym kluczu.

Takie płynne budowanie komparatora często przydaję się przy streamach. Jeśli na przykład chcemy posortować elementy, to możemy to zrobić w całkiem dynamiczny sposób:

ranking.stream()
.sorted(Comparator.comparing(RankingEntry::getScore))
//...

Chcemy odwróconą kolejność? Wystarczy dodać reversed():

ranking.stream()
.sorted(Comparator.comparing(RankingEntry::getScore).reversed())
//...

W rezultacie dostaniemy posortowane elementy według pola score z klasy RankingEntry, które są w liście rankingowej List<RankingEntry>.

Podsumowując, implementując interfejs Comparable uaktywnimy sporo użytecznych funkcji i kolekcji, z którymi nasza klasa może współpracować. Dzięki komparatorom możemy tworzyć różne niestandardowe porównywania obiektów, a od Javy 8, płynne API do dynamicznego tworzenia komparatorów z wykorzystaniem lambd znacznie ułatwia sprawę. Jeśli nasza klasa będzie miała jeden standard porównywania obiektów, to warto użyć interfejsu Comparable, który określa domyślny porządek (ang. natural ordering). Jeśli z kolei przewidujemy, że nasza klasa będzie porównywana na kilka sposobów lub chcemy użyć innego zamiast domyślnego, to przydadzą się komparatory.


Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.