Ograniczanie dozwolonych typów w generykach

Czyli użycie bounded parameter type i bounded wildcard type


Ten wpis jest częścią serii (nowy wpis co sobotę), w której tworzę wpisy w formie notatki z wybranego tematu z książki Effective Java (3rd edition 2018), której autorem jest Joshua Blosch. Jest to uaktualnione wydanie pod Jave 9 jednej z najlepszych książek o Javie. Nie ograniczam się jednak tylko do książki, więc czasem temat będzie rozbudowany i trafią się informacje z innych źródeł na ten sam temat.

Ten wpis nawiązuje do tematu z Item 31 z rozdziału 5:

Generics


Większość typów generycznych, tak jak nasza zabawkowa klasa Stack, nie ma ograniczeń przekazywanego typu. Możemy podać dowolny typ parametru: Stack<Object>, Stack<int[]>, Stack<List<String>> itd.

Wyjątkiem są prymitywy. Nie możemy utworzyć np. Stack<int> lub Stack<double>. Możemy zamiast tego użyć ich wrpaperów Integer, Double itd.

Z drugiej strony, deklarując List<String> jako typ argumentu dla metody/klasy, narzucamy na nią spore ograniczenie - może przyjmować tylko instancje klasy String. Czasem jednak potrzebujemy większej elastyczności, ale jednocześnie nie chcemy pozwalać na dowolny typ.

Możemy to osiągnać używając bounded type parameter.

Bounded type parameter

Dla przykładu weźmy java.util.concurrent.DelayQueue. Jej deklaracja wygląda tak:

class DelayQueue<E extends Delayed> implements BlockingQueue<E>

<E extends Delayed> oznacza, że przekazywana klasa musi być podtypem java.util.concurrent.Delayed. Dzięki temu możemy używać metod zdefiniowanych w tej klasie bez potrzeby castowania.

Wlicza się w to również typ Delayed. Każdy typ jest uznawany jak podtyp siebie, dlatego możliwe jest utworzenie DelayQueue<Delayed>.

Podobnie można tego użyć w deklaracjach metod.

public <E extends DelayQueue> void someMethod(E e) {
  //...
}

Możemy również ograniczać typ rekursywnie, używając kolejnego typu zawierającego ten parametr typu. Nazywa się to recursive type bound. Często jest to używane w połączeniu z interfejsem Comparable (który był już omawiany):

public interface Comparable<T> {
  int compareTo(T o);
}

T określa, do jakiego typu może być porównywany obiekt implementujący Comparable<T>. Najczęściej jest to on sam, np. String implementuje Comparable<String>, Integer implementuje Comparable<Integer> itd.

Wiele metod przyjmuje kolekcje elementów implementujących Comparable, aby ją sortować, przeszukiwać czy kalkulować max/min. Te obiekty muszą być wzajemnie porównywalne, aby było to możliwe. Można to wymusić w ten sposób:

// Using a recursive type bound to express mutual comparability
public static <E extends Comparable<E>> E max(Collection<E> c);

Cała metoda do wyciągania maksymalnej wartości mogłaby wyglądać tak:

// Returns max value in a collection - uses recursive type bound
public static <E extends Comparable<E>> E max(Collection<E> c) {
  if (c.isEmpty())
    throw new IllegalArgumentException("Empty collection");

  E result = null;
  for (E e : c)
    if (result == null || e.compareTo(result) > 0)
      result = Objects.requireNonNull(e);

  return result;
}

Innym rozwiązaniem możę być też bounded wildcard type.

Bounded wildcard type

Przywołajmy jako przykład jeszcze raz klasę Stack. Załóżmy, że chcemy dodać metodę, która dodaje do stosu wszystkie elementy z innej kolekcji. Pierwszą próbą mogłoby być coś takiego:

// pushAll method without wildcard type - deficient!
public void pushAll(Iterable<E> src) {
  for (E e : src)
    push(e);
}

Jednak nie jest to do końca elastyczne rozwiązanie. Jeśli typ elementu z Iterable jest identyczny tym z Stack to wszystko jest ok. Jeśli jednak będziemy mięć np. Stack<Number>, to nie będziemy mogli dodać kolekcji integerów, mimo że Integer jest podtypem Number:

Stack<Number> numberStack = new Stack<>();
Iterable<Integer> integers = ... ;
numberStack.pushAll(integers);

Błąd:

StackTest.java:7: error: incompatible types: Iterable<Integer>
cannot be converted to Iterable<Number>
    numberStack.pushAll(integers);
              ^

I tu z pomocą przychodzi bounded wildcard type. Typ przyjmowanego argumentu nie powinien być “Iterable typu E” tylko “Iterable jakiegoś podtypu E” - zapisuje się to w ten sposób: ` Iterable<? extends E>`:

// Wildcard type for a parameter that serves as an E producer
public void pushAll(Iterable<? extends E> src) {
  for (E e : src)
    push(e);
}

Dzięki takiej zmianie nasza metoda jest dużo bardziej elastyczna i powyższa próba dorzucenia do Stack<Number> integerów z Iterable<Integer> powiedzie się.

I można też w drugą stronę. Możemy rozszerzyć dozwolone typy o wszystkie nadklasy danego typu. Deklaruje się to tak: <? super E>.

W ten sposób można by na przykład zaimplementować metodę, która wyciąga wszystkie wartości do innej kolekcji.

// Wildcard type for parameter that serves as an E consumer
public void popAll(Collection<? super E> dst) {
  while (!isEmpty())
    dst.add(pop());
}

Dzięki Collection<? super E> możemy podać kolekcję o dowolnym typie parametru, ktory rozszerza E.

Dlatego dla maksymalnej elastyczności warto używać bounded wildcard type dla parametrów, które są producerami lub consumerami:

 • Jeśli tylko wyciągamy obiekty, to jest, to producer i powinniśmy użyć <? extends T>.
 • Jeśli tylko wkładamy obiekty do środka, to jest to consumer i powinniśmy użyć <? super T>.

Jeśli robimy obie operacje, to nie powinniśmy używać wildcard type.

Podobnie moglibyśmy ulepszyć funkcję union z poprzedniego wpisu:

public static <E> Set<E> union(Set<? extends E> s1, Set<? extends E> s2)

Co umożliwia nam wtedy takie użycie:

Set<Integer> integers = Set.of(1, 3, 5);
Set<Double> doubles = Set.of(2.0, 4.0, 6.0);
Set<Number> numbers = union(integers, doubles);

Używając Javy starszej niż 8 (również zamieniając Set.of na starszy odpowiednik), dostaniemy błąd kompilacji:

Union.java:14: error: incompatible types
    Set<Number> numbers = union(integers, doubles);
                  ^
 required: Set<Number>
 found:  Set<INT#1>
 where INT#1,INT#2 are intersection types:
  INT#1 extends Number,Comparable<? extends INT#2>
  INT#2 extends Number,Comparable<?>

Jest to spowodowane tym, że przed Javą 8 wnioskowanie typów nie było na tyle inteligentne, aby wywnioskować, że zwracany typ E to Set<Number>. W takiej sytuacji trzeba podać typ argumentu bezpośrednio, co nie jest zbyt ładne:

// Explicit type parameter - required prior to Java 8
Set<Number> numbers = Union.<Number>union(integers, doubles);

Comparable zalicza się zawsze do consumerów, więc zazwyczaj powinno się używać Comparable<? super T>.

Aplikując wildcard types do naszej metody max z poprzednich rozdziałów, która wyciąga największą wartość z listy, dostaniemy takiego potworka:

public static <T extends Comparable<? super T>> T max(List<? extends T> list)

Dzięki temu wspieramy typy, które nie implementują Comparable bezpośrednio, ale rozszerzają typ, który to robi. Na pierwszy rzut oka jest to mało czytelne, ale nie spotkamy się z takimi deklaracjami zbyt często - najczęściej tego typu złożoność występuje pod spodem bibliotek.

Porównanie

Bounded wildcard type może mieć tylko jedno ograniczenie, a bounded type parameter wiele:

 type parameter bound   T extends Class & Interface1 & … & InterfaceN

 wildcard bound
   upper bound     ? extends SuperType
   lower bound     ? super  SubType

Wildcard używa się wtedy, gdy nie obchodzi nas właściwy typ parametru, bo nie będziemy nic z niego używać.

Uzupełniona tabelka z używanymi pojęciami w tym rozdziale:

Pojęcie Przykład
Raw type List
Parameterized type List<String>
Generic type List<E>
Formal type parameter E
Unbounded wildcard type List<?>
Bounded type parameter <E extends Number>
Recursive type bound <T extends Comparable<T>>
Bounded wildcard type List<? extends Number>
Generic method static <E> List<E> asList(E[] a)
Type token String.class

Jeśli uważasz, że to co robię jest przydatne, polub stronę bloga na Facebooku. Wrzucam tam m.in. informacje o nowych wpisach, o promocjach dla programistów i inne.